Thông báo tuyển dụng

01/07/2021 252 0

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh thông báo tuyển dụng:

Vị trí tuyển dụng: 07 vị trí.

Số lượng chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu.

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm: https://drive.google.com/drive/folders/1rD14KxdKLnfuhh2atYKZ8iXON6fQ_ya4?usp=sharing

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu