Bưu điện Tây Ninh

186, Ba Mươi Tháng Tư, Phường 3, Tây Ninh, Vietnam

Đt: 0276 3821 383