Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Căn Cứ Trung Ương Cục Miền Nam

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Căn Cứ Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Căn cứ Ban An Ninh Trung Ương Miền Nam

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đền thờ quan lớn Trà Vong

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 18:00